โรงเรียนวัดบุณฑริการาม (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
94
จำนวน(คน) 11 12 3 0 0 68
ร้อยละ 11.70 % 12.77 % 3.19 % 0.00 % 0.00 % 72.34 %
ระดับประถมศึกษา
281
จำนวน(คน) 40 39 25 0 0 177
ร้อยละ 14.23 % 13.88 % 8.90 % 0.00 % 0.00 % 62.99 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 375 คน
จำนวน(คน) 51 51 28 0 0 245
ร้อยละ 13.60 % 13.60 % 7.47 % 0.00 % 0.00 % 65.33 %

375 : 51 , 51 , 28 , 0 , 0 , 245...13.60 , 13.60 , 7.47 , 0.00 , 0.00 , 65.33 = 130 : 34.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 375 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 130 คน คิดเป็นร้อยละ 34.67%

Powered By www.thaieducation.net