โรงเรียนวัดบุณฑริการาม (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
99
จำนวน(คน) 11 12 3 0 0 73
ร้อยละ 11.11 % 12.12 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 73.74 %
ระดับประถมศึกษา
286
จำนวน(คน) 45 44 25 0 0 172
ร้อยละ 15.73 % 15.38 % 8.74 % 0.00 % 0.00 % 60.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 385 คน
จำนวน(คน) 56 56 28 0 0 245
ร้อยละ 14.55 % 14.55 % 7.27 % 0.00 % 0.00 % 63.64 %

385 : 56 , 56 , 28 , 0 , 0 , 245...14.55 , 14.55 , 7.27 , 0.00 , 0.00 , 63.64 = 140 : 36.36
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 385 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 140 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36%

Powered By www.thaieducation.net