โรงเรียนบ้านหาดงาม (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
72
จำนวน(คน) 4 21 10 10 12 15
ร้อยละ 5.56 % 29.17 % 13.89 % 13.89 % 16.67 % 20.83 %
ระดับประถมศึกษา
410
จำนวน(คน) 32 30 70 12 13 253
ร้อยละ 7.80 % 7.32 % 17.07 % 2.93 % 3.17 % 61.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 482 คน
จำนวน(คน) 36 51 80 22 25 268
ร้อยละ 7.47 % 10.58 % 16.60 % 4.56 % 5.19 % 55.60 %

482 : 36 , 51 , 80 , 22 , 25 , 268...7.47 , 10.58 , 16.60 , 4.56 , 5.19 , 55.60 = 214 : 44.40
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 482 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 214 คน คิดเป็นร้อยละ 44.40%

Powered By www.thaieducation.net