โรงเรียนบ้านหาดงาม (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
74
จำนวน(คน) 4 21 12 10 12 15
ร้อยละ 5.41 % 28.38 % 16.22 % 13.51 % 16.22 % 20.27 %
ระดับประถมศึกษา
410
จำนวน(คน) 32 30 78 12 10 248
ร้อยละ 7.80 % 7.32 % 19.02 % 2.93 % 2.44 % 60.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 484 คน
จำนวน(คน) 36 51 90 22 22 263
ร้อยละ 7.44 % 10.54 % 18.60 % 4.55 % 4.55 % 54.34 %

484 : 36 , 51 , 90 , 22 , 22 , 263...7.44 , 10.54 , 18.60 , 4.55 , 4.55 , 54.34 = 221 : 45.66
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 484 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 221 คน คิดเป็นร้อยละ 45.66%

Powered By www.thaieducation.net