โรงเรียนบ้านหาดงาม (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 4 22 12 10 12 15
ร้อยละ 5.33 % 29.33 % 16.00 % 13.33 % 16.00 % 20.00 %
ระดับประถมศึกษา
412
จำนวน(คน) 32 33 80 14 10 243
ร้อยละ 7.77 % 8.01 % 19.42 % 3.40 % 2.43 % 58.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 487 คน
จำนวน(คน) 36 55 92 24 22 258
ร้อยละ 7.39 % 11.29 % 18.89 % 4.93 % 4.52 % 52.98 %

487 : 36 , 55 , 92 , 24 , 22 , 258...7.39 , 11.29 , 18.89 , 4.93 , 4.52 , 52.98 = 229 : 47.02
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 487 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 229 คน คิดเป็นร้อยละ 47.02%

Powered By www.thaieducation.net