โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
101
จำนวน(คน) 12 1 5 1 0 82
ร้อยละ 11.88 % 0.99 % 4.95 % 0.99 % 0.00 % 81.19 %
ระดับประถมศึกษา
792
จำนวน(คน) 28 10 132 1 1 620
ร้อยละ 3.54 % 1.26 % 16.67 % 0.13 % 0.13 % 78.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 893 คน
จำนวน(คน) 40 11 137 2 1 702
ร้อยละ 4.48 % 1.23 % 15.34 % 0.22 % 0.11 % 78.61 %

893 : 40 , 11 , 137 , 2 , 1 , 702...4.48 , 1.23 , 15.34 , 0.22 , 0.11 , 78.61 = 191 : 21.39
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 893 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 191 คน คิดเป็นร้อยละ 21.39%

Powered By www.thaieducation.net