โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
109
จำนวน(คน) 12 1 5 1 0 90
ร้อยละ 11.01 % 0.92 % 4.59 % 0.92 % 0.00 % 82.57 %
ระดับประถมศึกษา
786
จำนวน(คน) 29 11 130 1 1 614
ร้อยละ 3.69 % 1.40 % 16.54 % 0.13 % 0.13 % 78.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 895 คน
จำนวน(คน) 41 12 135 2 1 704
ร้อยละ 4.58 % 1.34 % 15.08 % 0.22 % 0.11 % 78.66 %

895 : 41 , 12 , 135 , 2 , 1 , 704...4.58 , 1.34 , 15.08 , 0.22 , 0.11 , 78.66 = 191 : 21.34
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 895 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 191 คน คิดเป็นร้อยละ 21.34%

Powered By www.thaieducation.net