โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
109
จำนวน(คน) 12 1 5 1 0 90
ร้อยละ 11.01 % 0.92 % 4.59 % 0.92 % 0.00 % 82.57 %
ระดับประถมศึกษา
786
จำนวน(คน) 30 11 132 1 1 611
ร้อยละ 3.82 % 1.40 % 16.79 % 0.13 % 0.13 % 77.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 895 คน
จำนวน(คน) 42 12 137 2 1 701
ร้อยละ 4.69 % 1.34 % 15.31 % 0.22 % 0.11 % 78.32 %

895 : 42 , 12 , 137 , 2 , 1 , 701...4.69 , 1.34 , 15.31 , 0.22 , 0.11 , 78.32 = 194 : 21.68
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 895 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 194 คน คิดเป็นร้อยละ 21.68%

Powered By www.thaieducation.net