โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
72
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 71
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.39 % 0.00 % 0.00 % 98.61 %
ระดับประถมศึกษา
171
จำนวน(คน) 3 0 37 0 0 131
ร้อยละ 1.75 % 0.00 % 21.64 % 0.00 % 0.00 % 76.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 243 คน
จำนวน(คน) 3 0 38 0 0 202
ร้อยละ 1.23 % 0.00 % 15.64 % 0.00 % 0.00 % 83.13 %

243 : 3 , 0 , 38 , 0 , 0 , 202...1.23 , 0.00 , 15.64 , 0.00 , 0.00 , 83.13 = 41 : 16.87
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 243 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 16.87%

Powered By www.thaieducation.net