โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
70
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 68
ร้อยละ 1.43 % 0.00 % 1.43 % 0.00 % 0.00 % 97.14 %
ระดับประถมศึกษา
171
จำนวน(คน) 3 0 37 0 0 131
ร้อยละ 1.75 % 0.00 % 21.64 % 0.00 % 0.00 % 76.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 241 คน
จำนวน(คน) 4 0 38 0 0 199
ร้อยละ 1.66 % 0.00 % 15.77 % 0.00 % 0.00 % 82.57 %

241 : 4 , 0 , 38 , 0 , 0 , 199...1.66 , 0.00 , 15.77 , 0.00 , 0.00 , 82.57 = 42 : 17.43
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 241 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 17.43%

Powered By www.thaieducation.net