โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 71
ร้อยละ 2.67 % 0.00 % 2.67 % 0.00 % 0.00 % 94.67 %
ระดับประถมศึกษา
175
จำนวน(คน) 4 0 39 0 0 132
ร้อยละ 2.29 % 0.00 % 22.29 % 0.00 % 0.00 % 75.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
250 คน
จำนวน(คน) 6 0 41 0 0 203
ร้อยละ 2.40 % 0.00 % 16.40 % 0.00 % 0.00 % 81.20 %

250 : 6 , 0 , 41 , 0 , 0 , 203...2.40 , 0.00 , 16.40 , 0.00 , 0.00 , 81.20 = 47 : 18.80
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 250 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 18.80%

Powered By www.thaieducation.net