โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 0 5 0 0 0 16
ร้อยละ 0.00 % 23.81 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 76.19 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 90
ร้อยละ 1.06 % 0.00 % 3.19 % 0.00 % 0.00 % 95.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 115 คน
จำนวน(คน) 1 5 3 0 0 106
ร้อยละ 0.87 % 4.35 % 2.61 % 0.00 % 0.00 % 92.17 %

115 : 1 , 5 , 3 , 0 , 0 , 106...0.87 , 4.35 , 2.61 , 0.00 , 0.00 , 92.17 = 9 : 7.83
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 115 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.83%

Powered By www.thaieducation.net