โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 0 10 1 0 0 8
ร้อยละ 0.00 % 52.63 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 42.11 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 2 0 5 0 0 85
ร้อยละ 2.17 % 0.00 % 5.43 % 0.00 % 0.00 % 92.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 111 คน
จำนวน(คน) 2 10 6 0 0 93
ร้อยละ 1.80 % 9.01 % 5.41 % 0.00 % 0.00 % 83.78 %

111 : 2 , 10 , 6 , 0 , 0 , 93...1.80 , 9.01 , 5.41 , 0.00 , 0.00 , 83.78 = 18 : 16.22
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 111 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 16.22%

Powered By www.thaieducation.net