โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 17
ร้อยละ 0.00 % 5.26 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 89.47 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 10 5 3 5 3 64
ร้อยละ 11.11 % 5.56 % 3.33 % 5.56 % 3.33 % 71.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 109 คน
จำนวน(คน) 10 6 4 5 3 81
ร้อยละ 9.17 % 5.50 % 3.67 % 4.59 % 2.75 % 74.31 %

109 : 10 , 6 , 4 , 5 , 3 , 81...9.17 , 5.50 , 3.67 , 4.59 , 2.75 , 74.31 = 28 : 25.69
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 25.69%

Powered By www.thaieducation.net