โรงเรียนบ้านคลองคราม (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 1 2 0 2 0 36
ร้อยละ 2.44 % 4.88 % 0.00 % 4.88 % 0.00 % 87.80 %
ระดับประถมศึกษา
144
จำนวน(คน) 5 1 7 0 0 131
ร้อยละ 3.47 % 0.69 % 4.86 % 0.00 % 0.00 % 90.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
77
จำนวน(คน) 3 1 4 3 0 66
ร้อยละ 3.90 % 1.30 % 5.19 % 3.90 % 0.00 % 85.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 262 คน
จำนวน(คน) 9 4 11 5 0 233
ร้อยละ 3.44 % 1.53 % 4.20 % 1.91 % 0.00 % 88.93 %

185 : 6 , 3 , 7 , 2 , 0 , 167...3.24 , 1.62 , 3.78 , 1.08 , 0.00 , 90.27 = 18 : 9.73
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 262 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 11.07%

Powered By www.thaieducation.net