โรงเรียนบ้านคลองคราม (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 43
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 136
ร้อยละ 0.00 % 0.71 % 2.14 % 0.00 % 0.00 % 97.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
74
จำนวน(คน) 3 5 0 0 0 66
ร้อยละ 4.05 % 6.76 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 89.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 257 คน
จำนวน(คน) 3 6 3 0 0 245
ร้อยละ 1.17 % 2.33 % 1.17 % 0.00 % 0.00 % 95.33 %

183 : 0 , 1 , 3 , 0 , 0 , 179...0.00 , 0.55 , 1.64 , 0.00 , 0.00 , 97.81 = 4 : 2.19
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 257 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.67%

Powered By www.thaieducation.net