โรงเรียนบ้านคลองคราม (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 2 2 0 2 0 41
ร้อยละ 4.26 % 4.26 % 0.00 % 4.26 % 0.00 % 87.23 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 4 6 7 2 0 115
ร้อยละ 2.99 % 4.48 % 5.22 % 1.49 % 0.00 % 85.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 0 0 8 0 0 68
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 89.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 257 คน
จำนวน(คน) 6 8 15 4 0 224
ร้อยละ 2.33 % 3.11 % 5.84 % 1.56 % 0.00 % 87.16 %

181 : 6 , 8 , 7 , 4 , 0 , 156...3.31 , 4.42 , 3.87 , 2.21 , 0.00 , 86.19 = 25 : 13.81
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 257 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 12.84%

Powered By www.thaieducation.net