โรงเรียนบ้านคอกช้าง (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 6 1 1 0 0 31
ร้อยละ 15.38 % 2.56 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 79.49 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 6 2 31 0 0 84
ร้อยละ 4.88 % 1.63 % 25.20 % 0.00 % 0.00 % 68.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 12 3 32 0 0 115
ร้อยละ 7.41 % 1.85 % 19.75 % 0.00 % 0.00 % 70.99 %

162 : 12 , 3 , 32 , 0 , 0 , 115...7.41 , 1.85 , 19.75 , 0.00 , 0.00 , 70.99 = 47 : 29.01
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 29.01%

Powered By www.thaieducation.net