โรงเรียนบ้านคอกช้าง (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 5 3 6 3 0 24
ร้อยละ 12.20 % 7.32 % 14.63 % 7.32 % 0.00 % 58.54 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 8 3 29 0 0 81
ร้อยละ 6.61 % 2.48 % 23.97 % 0.00 % 0.00 % 66.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 13 6 35 3 0 105
ร้อยละ 8.02 % 3.70 % 21.60 % 1.85 % 0.00 % 64.81 %

162 : 13 , 6 , 35 , 3 , 0 , 105...8.02 , 3.70 , 21.60 , 1.85 , 0.00 , 64.81 = 57 : 35.19
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 35.19%

Powered By www.thaieducation.net