โรงเรียนบ้านคอกช้าง (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 4 1 5 0 0 31
ร้อยละ 9.76 % 2.44 % 12.20 % 0.00 % 0.00 % 75.61 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 12 3 27 1 0 77
ร้อยละ 10.00 % 2.50 % 22.50 % 0.83 % 0.00 % 64.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 16 4 32 1 0 108
ร้อยละ 9.94 % 2.48 % 19.88 % 0.62 % 0.00 % 67.08 %

161 : 16 , 4 , 32 , 1 , 0 , 108...9.94 , 2.48 , 19.88 , 0.62 , 0.00 , 67.08 = 53 : 32.92
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 32.92%

Powered By www.thaieducation.net