โรงเรียนวัดคีรีวง (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 1 2 7 1 0 28
ร้อยละ 2.56 % 5.13 % 17.95 % 2.56 % 0.00 % 71.79 %
ระดับประถมศึกษา
130
จำนวน(คน) 3 6 26 0 0 95
ร้อยละ 2.31 % 4.62 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 73.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
75
จำนวน(คน) 4 1 13 1 0 56
ร้อยละ 5.33 % 1.33 % 17.33 % 1.33 % 0.00 % 74.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 244 คน
จำนวน(คน) 8 9 46 2 0 179
ร้อยละ 3.28 % 3.69 % 18.85 % 0.82 % 0.00 % 73.36 %

169 : 4 , 8 , 33 , 1 , 0 , 123...2.37 , 4.73 , 19.53 , 0.59 , 0.00 , 72.78 = 46 : 27.22
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 244 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 26.64%

Powered By www.thaieducation.net