โรงเรียนวัดคีรีวง (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 8 0 1 0 0 27
ร้อยละ 22.22 % 0.00 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 7 8 27 1 1 79
ร้อยละ 5.69 % 6.50 % 21.95 % 0.81 % 0.81 % 64.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
72
จำนวน(คน) 4 1 20 1 0 46
ร้อยละ 5.56 % 1.39 % 27.78 % 1.39 % 0.00 % 63.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 231 คน
จำนวน(คน) 19 9 48 2 1 152
ร้อยละ 8.23 % 3.90 % 20.78 % 0.87 % 0.43 % 65.80 %

159 : 15 , 8 , 28 , 1 , 1 , 106...9.43 , 5.03 , 17.61 , 0.63 , 0.63 , 66.67 = 53 : 33.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 231 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 34.20%

Powered By www.thaieducation.net