โรงเรียนวัดคีรีวง (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 8 0 2 0 0 26
ร้อยละ 22.22 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 72.22 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 1 5 26 2 0 89
ร้อยละ 0.81 % 4.07 % 21.14 % 1.63 % 0.00 % 72.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
72
จำนวน(คน) 6 1 11 1 0 53
ร้อยละ 8.33 % 1.39 % 15.28 % 1.39 % 0.00 % 73.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 231 คน
จำนวน(คน) 15 6 39 3 0 168
ร้อยละ 6.49 % 2.60 % 16.88 % 1.30 % 0.00 % 72.73 %

159 : 9 , 5 , 28 , 2 , 0 , 115...5.66 , 3.14 , 17.61 , 1.26 , 0.00 , 72.33 = 44 : 27.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 231 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27%

Powered By www.thaieducation.net