โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 0 2 2 0 19
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.70 % 8.70 % 0.00 % 82.61 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 0 0 3 1 0 70
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.05 % 1.35 % 0.00 % 94.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 0 0 2 2 0 45
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.08 % 4.08 % 0.00 % 91.84 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 0 0 7 5 0 134
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.79 % 3.42 % 0.00 % 91.78 %

97 : 0 , 0 , 5 , 3 , 0 , 89...0.00 , 0.00 , 5.15 , 3.09 , 0.00 , 91.75 = 8 : 8.25
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 8.22%

Powered By www.thaieducation.net