โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 24
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 96.00 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 0 0 6 2 0 68
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.89 % 2.63 % 0.00 % 89.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 0 0 5 1 0 43
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.20 % 2.04 % 0.00 % 87.76 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 0 0 12 3 0 135
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.00 % 2.00 % 0.00 % 90.00 %

101 : 0 , 0 , 7 , 2 , 0 , 92...0.00 , 0.00 , 6.93 , 1.98 , 0.00 , 91.09 = 9 : 8.91
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00%

Powered By www.thaieducation.net