โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 95.83 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 0 0 6 2 0 65
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.22 % 2.74 % 0.00 % 89.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 0 0 5 1 0 40
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.87 % 2.17 % 0.00 % 86.96 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 0 0 12 3 0 128
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.39 % 2.10 % 0.00 % 89.51 %

97 : 0 , 0 , 7 , 2 , 0 , 88...0.00 , 0.00 , 7.22 , 2.06 , 0.00 , 90.72 = 9 : 9.28
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 10.49%

Powered By www.thaieducation.net