โรงเรียนวัดสิงขร (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 30
ร้อยละ 8.57 % 0.00 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 0 6 18 0 0 71
ร้อยละ 0.00 % 6.32 % 18.95 % 0.00 % 0.00 % 74.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
130
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 130
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 260 คน
จำนวน(คน) 3 6 20 0 0 231
ร้อยละ 1.15 % 2.31 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 88.85 %

130 : 3 , 6 , 20 , 0 , 0 , 101...2.31 , 4.62 , 15.38 , 0.00 , 0.00 , 77.69 = 29 : 22.31
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 260 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 11.15%

Powered By www.thaieducation.net