โรงเรียนบ้านน้ำฉา (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 2 1 1 0 1 28
ร้อยละ 6.06 % 3.03 % 3.03 % 0.00 % 3.03 % 84.85 %
ระดับประถมศึกษา
136
จำนวน(คน) 5 2 19 1 0 109
ร้อยละ 3.68 % 1.47 % 13.97 % 0.74 % 0.00 % 80.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 169 คน
จำนวน(คน) 7 3 20 1 1 137
ร้อยละ 4.14 % 1.78 % 11.83 % 0.59 % 0.59 % 81.07 %

169 : 7 , 3 , 20 , 1 , 1 , 137...4.14 , 1.78 , 11.83 , 0.59 , 0.59 , 81.07 = 32 : 18.93
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 18.93%

Powered By www.thaieducation.net