โรงเรียนบ้านน้ำฉา (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 2 1 1 0 1 28
ร้อยละ 6.06 % 3.03 % 3.03 % 0.00 % 3.03 % 84.85 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 5 2 20 1 0 109
ร้อยละ 3.65 % 1.46 % 14.60 % 0.73 % 0.00 % 79.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 7 3 21 1 1 137
ร้อยละ 4.12 % 1.76 % 12.35 % 0.59 % 0.59 % 80.59 %

170 : 7 , 3 , 21 , 1 , 1 , 137...4.12 , 1.76 , 12.35 , 0.59 , 0.59 , 80.59 = 33 : 19.41
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 19.41%

Powered By www.thaieducation.net