โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
90
จำนวน(คน) 4 1 11 4 0 70
ร้อยละ 4.44 % 1.11 % 12.22 % 4.44 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
520
จำนวน(คน) 51 21 74 29 7 338
ร้อยละ 9.81 % 4.04 % 14.23 % 5.58 % 1.35 % 65.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 610 คน
จำนวน(คน) 55 22 85 33 7 408
ร้อยละ 9.02 % 3.61 % 13.93 % 5.41 % 1.15 % 66.89 %

610 : 55 , 22 , 85 , 33 , 7 , 408...9.02 , 3.61 , 13.93 , 5.41 , 1.15 , 66.89 = 202 : 33.11
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 610 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 202 คน คิดเป็นร้อยละ 33.11%

Powered By www.thaieducation.net