โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
97
จำนวน(คน) 3 1 11 5 0 77
ร้อยละ 3.09 % 1.03 % 11.34 % 5.15 % 0.00 % 79.38 %
ระดับประถมศึกษา
518
จำนวน(คน) 58 12 80 12 3 353
ร้อยละ 11.20 % 2.32 % 15.44 % 2.32 % 0.58 % 68.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 615 คน
จำนวน(คน) 61 13 91 17 3 430
ร้อยละ 9.92 % 2.11 % 14.80 % 2.76 % 0.49 % 69.92 %

615 : 61 , 13 , 91 , 17 , 3 , 430...9.92 , 2.11 , 14.80 , 2.76 , 0.49 , 69.92 = 185 : 30.08
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 615 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 185 คน คิดเป็นร้อยละ 30.08%

Powered By www.thaieducation.net