โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
94
จำนวน(คน) 3 3 0 7 6 75
ร้อยละ 3.19 % 3.19 % 0.00 % 7.45 % 6.38 % 79.79 %
ระดับประถมศึกษา
517
จำนวน(คน) 81 18 64 12 1 341
ร้อยละ 15.67 % 3.48 % 12.38 % 2.32 % 0.19 % 65.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 611 คน
จำนวน(คน) 84 21 64 19 7 416
ร้อยละ 13.75 % 3.44 % 10.47 % 3.11 % 1.15 % 68.09 %

611 : 84 , 21 , 64 , 19 , 7 , 416...13.75 , 3.44 , 10.47 , 3.11 , 1.15 , 68.09 = 195 : 31.91
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 611 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 195 คน คิดเป็นร้อยละ 31.91%

Powered By www.thaieducation.net