โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 49
ร้อยละ 3.77 % 0.00 % 3.77 % 0.00 % 0.00 % 92.45 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 10 2 6 8 0 108
ร้อยละ 7.46 % 1.49 % 4.48 % 5.97 % 0.00 % 80.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 12 2 8 8 0 157
ร้อยละ 6.42 % 1.07 % 4.28 % 4.28 % 0.00 % 83.96 %

187 : 12 , 2 , 8 , 8 , 0 , 157...6.42 , 1.07 , 4.28 , 4.28 , 0.00 , 83.96 = 30 : 16.04
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 16.04%

Powered By www.thaieducation.net