โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 36
ร้อยละ 2.50 % 2.50 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 1 0 6 2 0 85
ร้อยละ 1.06 % 0.00 % 6.38 % 2.13 % 0.00 % 90.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 2 1 8 2 0 121
ร้อยละ 1.49 % 0.75 % 5.97 % 1.49 % 0.00 % 90.30 %

134 : 2 , 1 , 8 , 2 , 0 , 121...1.49 , 0.75 , 5.97 , 1.49 , 0.00 , 90.30 = 13 : 9.70
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 9.70%

Powered By www.thaieducation.net