โรงเรียนวัดนอก (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 1 4 2 1 0 6
ร้อยละ 7.14 % 28.57 % 14.29 % 7.14 % 0.00 % 42.86 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 3 2 16 0 0 59
ร้อยละ 3.75 % 2.50 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 73.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 94 คน
จำนวน(คน) 4 6 18 1 0 65
ร้อยละ 4.26 % 6.38 % 19.15 % 1.06 % 0.00 % 69.15 %

94 : 4 , 6 , 18 , 1 , 0 , 65...4.26 , 6.38 , 19.15 , 1.06 , 0.00 , 69.15 = 29 : 30.85
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 94 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 30.85%

Powered By www.thaieducation.net