โรงเรียนบ้านปากกะแดะ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 3 6 3 2 0 33
ร้อยละ 6.38 % 12.77 % 6.38 % 4.26 % 0.00 % 70.21 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 10 7 22 10 1 67
ร้อยละ 8.55 % 5.98 % 18.80 % 8.55 % 0.85 % 57.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 13 13 25 12 1 100
ร้อยละ 7.93 % 7.93 % 15.24 % 7.32 % 0.61 % 60.98 %

164 : 13 , 13 , 25 , 12 , 1 , 100...7.93 , 7.93 , 15.24 , 7.32 , 0.61 , 60.98 = 64 : 39.02
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 39.02%

Powered By www.thaieducation.net