โรงเรียนบ้านหนองเปล (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 5 3 0 0 0 0
ร้อยละ 62.50 % 37.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
16
จำนวน(คน) 4 2 0 2 2 6
ร้อยละ 25.00 % 12.50 % 0.00 % 12.50 % 12.50 % 37.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 24 คน
จำนวน(คน) 9 5 0 2 2 6
ร้อยละ 37.50 % 20.83 % 0.00 % 8.33 % 8.33 % 25.00 %

24 : 9 , 5 , 0 , 2 , 2 , 6...37.50 , 20.83 , 0.00 , 8.33 , 8.33 , 25.00 = 18 : 75.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 24 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00%

Powered By www.thaieducation.net