โรงเรียนบ้านคีรีรอบ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 1 0 0 0 1 45
ร้อยละ 2.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 2.13 % 95.74 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 5 10 6 5 2 83
ร้อยละ 4.50 % 9.01 % 5.41 % 4.50 % 1.80 % 74.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 6 10 6 5 3 128
ร้อยละ 3.80 % 6.33 % 3.80 % 3.16 % 1.90 % 81.01 %

158 : 6 , 10 , 6 , 5 , 3 , 128...3.80 , 6.33 , 3.80 , 3.16 , 1.90 , 81.01 = 30 : 18.99
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 18.99%

Powered By www.thaieducation.net