โรงเรียนบ้านคีรีรอบ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 1 0 1 2 1 42
ร้อยละ 2.13 % 0.00 % 2.13 % 4.26 % 2.13 % 89.36 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 12 15 6 9 7 61
ร้อยละ 10.91 % 13.64 % 5.45 % 8.18 % 6.36 % 55.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 157 คน
จำนวน(คน) 13 15 7 11 8 103
ร้อยละ 8.28 % 9.55 % 4.46 % 7.01 % 5.10 % 65.61 %

157 : 13 , 15 , 7 , 11 , 8 , 103...8.28 , 9.55 , 4.46 , 7.01 , 5.10 , 65.61 = 54 : 34.39
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 34.39%

Powered By www.thaieducation.net