โรงเรียนวัดวังไทร (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
120
จำนวน(คน) 11 6 7 10 7 79
ร้อยละ 9.17 % 5.00 % 5.83 % 8.33 % 5.83 % 65.83 %
ระดับประถมศึกษา
286
จำนวน(คน) 32 22 58 30 39 105
ร้อยละ 11.19 % 7.69 % 20.28 % 10.49 % 13.64 % 36.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 406 คน
จำนวน(คน) 43 28 65 40 46 184
ร้อยละ 10.59 % 6.90 % 16.01 % 9.85 % 11.33 % 45.32 %

406 : 43 , 28 , 65 , 40 , 46 , 184...10.59 , 6.90 , 16.01 , 9.85 , 11.33 , 45.32 = 222 : 54.68
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 406 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 222 คน คิดเป็นร้อยละ 54.68%

Powered By www.thaieducation.net