โรงเรียนวัดวังไทร (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
122
จำนวน(คน) 11 6 10 9 7 79
ร้อยละ 9.02 % 4.92 % 8.20 % 7.38 % 5.74 % 64.75 %
ระดับประถมศึกษา
288
จำนวน(คน) 24 16 64 17 55 112
ร้อยละ 8.33 % 5.56 % 22.22 % 5.90 % 19.10 % 38.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 410 คน
จำนวน(คน) 35 22 74 26 62 191
ร้อยละ 8.54 % 5.37 % 18.05 % 6.34 % 15.12 % 46.59 %

410 : 35 , 22 , 74 , 26 , 62 , 191...8.54 , 5.37 , 18.05 , 6.34 , 15.12 , 46.59 = 219 : 53.41
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 410 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 219 คน คิดเป็นร้อยละ 53.41%

Powered By www.thaieducation.net