โรงเรียนวัดวังไทร (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
124
จำนวน(คน) 34 24 6 16 0 44
ร้อยละ 27.42 % 19.35 % 4.84 % 12.90 % 0.00 % 35.48 %
ระดับประถมศึกษา
288
จำนวน(คน) 33 29 51 11 0 164
ร้อยละ 11.46 % 10.07 % 17.71 % 3.82 % 0.00 % 56.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 412 คน
จำนวน(คน) 67 53 57 27 0 208
ร้อยละ 16.26 % 12.86 % 13.83 % 6.55 % 0.00 % 50.49 %

412 : 67 , 53 , 57 , 27 , 0 , 208...16.26 , 12.86 , 13.83 , 6.55 , 0.00 , 50.49 = 204 : 49.51
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 412 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 204 คน คิดเป็นร้อยละ 49.51%

Powered By www.thaieducation.net