โรงเรียนบ้านวังหวาย (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 10 11 1 10 1 1
ร้อยละ 29.41 % 32.35 % 2.94 % 29.41 % 2.94 % 2.94 %
ระดับประถมศึกษา
33
จำนวน(คน) 3 3 5 6 5 11
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 15.15 % 18.18 % 15.15 % 33.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 67 คน
จำนวน(คน) 13 14 6 16 6 12
ร้อยละ 19.40 % 20.90 % 8.96 % 23.88 % 8.96 % 17.91 %

67 : 13 , 14 , 6 , 16 , 6 , 12...19.40 , 20.90 , 8.96 , 23.88 , 8.96 , 17.91 = 55 : 82.09
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 67 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 82.09%

Powered By www.thaieducation.net