โรงเรียนวัดเขาแก้ว (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 6 1 5 1 0 11
ร้อยละ 25.00 % 4.17 % 20.83 % 4.17 % 0.00 % 45.83 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 7 12 28 3 0 74
ร้อยละ 5.65 % 9.68 % 22.58 % 2.42 % 0.00 % 59.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 148 คน
จำนวน(คน) 13 13 33 4 0 85
ร้อยละ 8.78 % 8.78 % 22.30 % 2.70 % 0.00 % 57.43 %

148 : 13 , 13 , 33 , 4 , 0 , 85...8.78 , 8.78 , 22.30 , 2.70 , 0.00 , 57.43 = 63 : 42.57
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 42.57%

Powered By www.thaieducation.net