โรงเรียนวัดเขาแก้ว (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 6 1 3 1 0 11
ร้อยละ 27.27 % 4.55 % 13.64 % 4.55 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 7 12 25 3 0 76
ร้อยละ 5.69 % 9.76 % 20.33 % 2.44 % 0.00 % 61.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 13 13 28 4 0 87
ร้อยละ 8.97 % 8.97 % 19.31 % 2.76 % 0.00 % 60.00 %

145 : 13 , 13 , 28 , 4 , 0 , 87...8.97 , 8.97 , 19.31 , 2.76 , 0.00 , 60.00 = 58 : 40.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00%

Powered By www.thaieducation.net