โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
113
จำนวน(คน) 6 13 14 5 9 66
ร้อยละ 5.31 % 11.50 % 12.39 % 4.42 % 7.96 % 58.41 %
ระดับประถมศึกษา
220
จำนวน(คน) 4 7 22 4 7 176
ร้อยละ 1.82 % 3.18 % 10.00 % 1.82 % 3.18 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
96
จำนวน(คน) 2 3 20 2 3 66
ร้อยละ 2.08 % 3.13 % 20.83 % 2.08 % 3.13 % 68.75 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 429 คน
จำนวน(คน) 12 23 56 11 19 308
ร้อยละ 2.80 % 5.36 % 13.05 % 2.56 % 4.43 % 71.79 %

333 : 10 , 20 , 36 , 9 , 16 , 242...3.00 , 6.01 , 10.81 , 2.70 , 4.80 , 72.67 = 91 : 27.33
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 429 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 121 คน คิดเป็นร้อยละ 28.21%

Powered By www.thaieducation.net