โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
109
จำนวน(คน) 7 12 13 6 9 62
ร้อยละ 6.42 % 11.01 % 11.93 % 5.50 % 8.26 % 56.88 %
ระดับประถมศึกษา
222
จำนวน(คน) 5 7 29 5 7 169
ร้อยละ 2.25 % 3.15 % 13.06 % 2.25 % 3.15 % 76.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
100
จำนวน(คน) 2 2 20 2 2 72
ร้อยละ 2.00 % 2.00 % 20.00 % 2.00 % 2.00 % 72.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 431 คน
จำนวน(คน) 14 21 62 13 18 303
ร้อยละ 3.25 % 4.87 % 14.39 % 3.02 % 4.18 % 70.30 %

331 : 12 , 19 , 42 , 11 , 16 , 231...3.63 , 5.74 , 12.69 , 3.32 , 4.83 , 69.79 = 100 : 30.21
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 431 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 128 คน คิดเป็นร้อยละ 29.70%

Powered By www.thaieducation.net