โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
109
จำนวน(คน) 8 13 14 7 10 57
ร้อยละ 7.34 % 11.93 % 12.84 % 6.42 % 9.17 % 52.29 %
ระดับประถมศึกษา
222
จำนวน(คน) 6 7 30 6 7 166
ร้อยละ 2.70 % 3.15 % 13.51 % 2.70 % 3.15 % 74.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
100
จำนวน(คน) 2 2 21 2 2 71
ร้อยละ 2.00 % 2.00 % 21.00 % 2.00 % 2.00 % 71.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 431 คน
จำนวน(คน) 16 22 65 15 19 294
ร้อยละ 3.71 % 5.10 % 15.08 % 3.48 % 4.41 % 68.21 %

331 : 14 , 20 , 44 , 13 , 17 , 223...4.23 , 6.04 , 13.29 , 3.93 , 5.14 , 67.37 = 108 : 32.63
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 431 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 137 คน คิดเป็นร้อยละ 31.79%

Powered By www.thaieducation.net