โรงเรียนวัดบ้านใน (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 0 1 6 11 1 16
ร้อยละ 0.00 % 2.86 % 17.14 % 31.43 % 2.86 % 45.71 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 6 3 16 7 6 42
ร้อยละ 7.50 % 3.75 % 20.00 % 8.75 % 7.50 % 52.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 1 2 7 5 0 18
ร้อยละ 3.03 % 6.06 % 21.21 % 15.15 % 0.00 % 54.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 148 คน
จำนวน(คน) 7 6 29 23 7 76
ร้อยละ 4.73 % 4.05 % 19.59 % 15.54 % 4.73 % 51.35 %

115 : 6 , 4 , 22 , 18 , 7 , 58...5.22 , 3.48 , 19.13 , 15.65 , 6.09 , 50.43 = 57 : 49.57
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 48.65%

Powered By www.thaieducation.net