โรงเรียนวัดบ้านใน (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 7 1 3 0 0 23
ร้อยละ 20.59 % 2.94 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 67.65 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 5 5 15 0 0 57
ร้อยละ 6.10 % 6.10 % 18.29 % 0.00 % 0.00 % 69.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 0 0 8 0 0 25
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 24.24 % 0.00 % 0.00 % 75.76 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 12 6 26 0 0 105
ร้อยละ 8.05 % 4.03 % 17.45 % 0.00 % 0.00 % 70.47 %

116 : 12 , 6 , 18 , 0 , 0 , 80...10.34 , 5.17 , 15.52 , 0.00 , 0.00 , 68.97 = 36 : 31.03
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 29.53%

Powered By www.thaieducation.net